Fjernvarmedeklaration 2022 - Vorupør Kraftvarmeværk
DFH LogoDansk Fjernvarme Logo

Vorupør Kraftvarmeværk

Fjernvarmedeklaration 2022

Data fra 2021

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi
83,37%

Rangering - CO2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder
20.5146 kg/GJ

Grøn
Mindre CO2 udledning end en luft til vand varmepumpe
Gul
Mindre CO2 udledning end et gasfyr
Rød
Større CO2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

Miljødeklaration

Emissioner til luft
Fjernvarme pr. GJ
Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
17,3
kg/GJ
62,3
g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas)
66,4
g/GJ
239,0
mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas)
5,2
g/GJ
18,7
mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)
20,5
kg/GJ
73,9
g/kWh
SO2 (Svovldioxid)
142,3
g/GJ
512,3
mg/kWh
NOX (Kvælstofilter)
132,1
g/GJ
475,6
mg/kWh
CO (Kulilte)
413,3
g/GJ
1487,9
mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)
15,2
g/GJ
54,7
mg/kWh
Partikler (TSP)
26,8
g/GJ
96,5
mg/kWh

Kontaktoplysninger

Vorupør Kraftvarmeværk

CVR: 18021080

Toosholmvej 6 | 7700 Thisted

+45 97 93 82 27 | post@voruporkraftvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

kontakt@dfhservice.dk tlf. 76 30 80 06